RODO

Klauzula informacyjna Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Radosław Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Vossen Polska Radosław Łuczak, ul. Antenowa35 , NIP: 1130861563.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie: 606627186, mailowo – sklep@vossen.pl, a także pisemnie Salon Vossen ul.Nowy Świat 7, 00-496 Warszawa

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania oraz realizacji dalszej współpracy, w szczególności do:
a) zawarcia oraz wykonania umów dotyczących towarów oraz usług oferowanych przez Administratora,
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (np.: tworzenie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami,
d) prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług,
e) obsługi zgłoszonych zapytań, w tym przechowywanie zapytań i odpowiedzi,
h) celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, NIP, adres mailowy i IP na podstawie treści art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i ust. 2 RODO.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (w szczególności: usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, firmy kurierskie, banki, podmioty upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa – Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji współpracy z Administratorem i nie dłuższy od okresów określonych w przepisach prawa (regulujących np.: przechowywanie dokumentacji, dochodzenie roszczeń), w szczególności, gdy:

a) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa, okres przetwarzania Państwa danych osobowych trwa do momentu wycofania tej zgody,

b) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania Państwa danych osobowych określają te przepisy,

c) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do ustania ww. interesu lub do sprzeciwienia się Państwa dalszemu przetwarzaniu. 

7. Posiadają Państwo prawo do:

a) żądania od Administratora: - dostępu do treści Państwa danych osobowych; - sprostowania/poprawienia Państwa danych osobowych (w szczególności, jeśli Administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe), - ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności do ich przechowywania lub do przetwarzania w zakresie wskazanym przez Państwa), - usunięcia Państwa danych osobowych (w szczególności, jeśli uznają Państwo, iż Administrator przetwarza je bez Państwa zgody lub dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niecelowe), - przeniesienia Państwa danych osobowych,

b) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w szczególności, jeśli uznają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem).

8. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych oraz upoważnienie Administratora do ich przetwarzania jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.